23:07 | GMT: 21:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EASTSIDE

Data
Spółka
Wydarzenie
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 r.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2019 rok.
EASTSIDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w statucie, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, zmiany statutu oraz użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
EASTSIDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
EASTSIDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EASTSIDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. zmian w statucie, polegających na zmianie nazwy (firmy) spółki, rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, a także odwołania i powołania członków RN.
EASTSIDE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany przedmiotu działalności spółki, zmiany firmy spółki, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2017 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EASTSIDE
ZWZA ws. zmiany uchwały numer 18 ZWZ z 30 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2016, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 KSH.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2016 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wyrażenia zgody na zbycie aktywów spółki o istotnej wartości.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2015 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EASTSIDE
Dzień pierwszego notowania na NC 355.534 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EASTSIDE
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
EASTSIDE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
EASTSIDE
Ostatni dzień notowania na NC jednostkowych praw poboru akcji serii A.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EASTSIDE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowania na NC jednostkowych praw poboru akcji serii A.
EASTSIDE
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii A w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
EASTSIDE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii A.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EASTSIDE
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EASTSIDE
Scalenie akcji w stosunku 243:1.
EASTSIDE
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2014 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H, połączenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany statutu.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C, D, E, F i G, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat oraz zmian w składzie RN.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2013 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. powołanie członka RN.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
EASTSIDE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2012 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EASTSIDE
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie zmiany sposobu reprezentacji oraz przyjęcia regulaminu RN.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.
EASTSIDE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EASTSIDE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EASTSIDE
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
EASTSIDE
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
EASTSIDE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2011 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EASTSIDE
Notowanie na NC praw poboru akcji serii F.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EASTSIDE
Początek notowań spółki EENERGO (EEN) pod nazwą EASTSIDE (ESC), w związku ze zmianą firmy.
EASTSIDE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
EASTSIDE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji z prawem poboru, zmiany firmy i siedziby oraz zmian w statucie i w składzie RN.
EASTSIDE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EASTSIDE
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EASTSIDE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EASTSIDE
Split akcji w stosunku 1:5.
EASTSIDE
WZA
EASTSIDE
Publikacja raportu za 2010 rok.
EASTSIDE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EASTSIDE
Zamknięcie subskrypcji akcji serii D.
EASTSIDE
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EASTSIDE
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EASTSIDE
Otwarcie subskrypcji akcji serii D.
EASTSIDE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
EASTSIDE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, podziału akcji oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
EASTSIDE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek