21:57 | GMT: 19:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
JSW

Data
Spółka
Wydarzenie
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JSW
NWZA ws. przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
JSW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
JSW
Wypłata dywidendy 1,71 zł na akcję.
JSW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,71 zł na akcję.
JSW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
JSW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zmian w kapitale rezerwowym.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
JSW
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Grupy Kapitałowej JSW oraz udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, stanowiących 95,01 % udziału w kapitale zakładowym PBSZ.
JSW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JSW
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz kolejnych serii emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
JSW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
JSW
NWZA ws. udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, uzupełnienia składu RN.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
JSW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
JSW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
JSW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
JSW
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
JSW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.241 akcji serii A oraz 1.314 akcji serii D.
JSW
NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
JSW
NWZA ws. zmian w programie emisji obligacji oraz emisji obligacji nowej serii w ramach ustanowionego programu emisji obligacji.
JSW
NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie" Ruch „Jas-Mos” na rzecz spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
JSW
NWZA ws. udzielenia zgody na zbycie posiadanych akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. na rzecz spółki PGNiG TERMIKA S.A., udzielenia zgody na zbycie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. i in.
JSW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
JSW
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń programu emisji obligacji ustanowionego w dniu 30 lipca 2014 r. oraz na podjęcie innych czynności związanych z restrukturyzacją i wynagrodzenia członka RN delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. i Prezesa Zarządu JSW S.A.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
JSW
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
JSW
NWZA ws. udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce OPA-ROW Sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JSW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
JSW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
JSW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.901 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 8.317 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
JSW
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie programu emisji obligacji oraz na dokonywanie emisji obligacji w ramach ustanowionego programu.
JSW
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
JSW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
JSW
NWZA ws. zawiązania jednoosobowej sp. z o. o. pod firmą „Jastrzębska Spółka Górniczo-Szkoleniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i objęcia w niej 100% udziałów przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.
JSW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.028 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 15.993 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
JSW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 179.107 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.766 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
JSW
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji imiennych Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., wyemitowanych zgodnie z § 7A Statutu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., w ramach kapitału docelowego.
JSW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
JSW
Wypłata dywidendy 2,52 zł na akcję.
JSW
NWZA ws. powołania członka RN z wyboru pracowników oraz zmian w statucie.
JSW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,52 zł na akcję.
JSW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,52 zł na akcję.
JSW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.091.006 akcji serii A, 2.157.886 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 855.699 akcji serii D.
JSW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy, zmian w kapitale rezerwowym oraz kapitale zapasowym, wyrażenia zgody na objęcie akcji serii J spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
JSW
Wypłata dywidendy 5,38 zł na akcję.
JSW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,38 zł na akcję.
JSW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,38 zł na akcję.
JSW
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
JSW
NWZA ws. umorzenia 1 796 324 akcji serii C, upoważnienia zarządu do nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmian w statucie.
JSW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
JSW
NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz zmiany statutu.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
JSW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20.
JSW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
JSW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
JSW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-Surowce.
JSW
Debiut na GPW.
JSW
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
JSW
Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
JSW
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
JSW
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
JSW
Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
JSW
Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek