11:26 | GMT: 09:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  

1.       Informacje podstawowe

a.       MacroNEXT.com jest serwisem internetowym dostarczającym informacji o danych makroekonomicznych z Polski i ze świata, wydarzeniach mających wpływ na zachowanie rynków finansowych oraz tych dotyczących akcji spółek znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

b.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie macroNEXT.com przez
MACRONEXT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Gospodarcza 14F,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000403442,
NIP 948-25-96-118,
Regon 145908069,
kapitał zakładowy 180.000,00 zł,
zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie macroNEXT.com przez MACRONEXT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radomiu.

c.       Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z punktów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.

d.      Z uwagi na poszanowanie dóbr osobistych uczestników rynku oraz obowiązujące przepisy prawa, treści umieszczane w serwisie przez użytkowników mogą być moderowane.

e.      Domena, znak towarowy, koncepcja serwisu, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach, w szczególności z mocy ustawy o prawie autorskim.

f.        Dostęp do niektórych części serwisu wymaga wniesienia opłat abonamentowych. Płatności obsługuje spółka PayU. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem przelewu bankowego.

2.       Usługi

a.       W części, w której do korzystania z funkcjonalności serwisu nie jest wymagana rejestracja, zapoznawanie się z treścią jest bezpłatne.

b.      Dostęp do usług płatnych następuje poprzez nabycie przez użytkownika jednego z abonamentów.

c.       Szczegółowy zakres usług objętych poszczególnymi abonamentami wymieniony jest na stronie serwisu www.macronext.pl/pl/cennik.

3.       Rejestracja i zarządzanie profilem użytkownika

a.       Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług, o których mowa w pkt. 2.b-c, jak również dokonania transakcji zakupu jest utworzenie w serwisie indywidualnego profilu użytkownika poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

b.      Wysyłając formularz rejestracji użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych, w tym adresu elektronicznego przez MACRONEXT Sp. z o.o. w celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami.

c.       Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w formularzu rejestracji są w całości prawdziwe i aktualne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.

d.      Z jednego profilu może korzystać tylko jedna osoba. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim.

e.      Dane podane w procesie rejestracji przez użytkownika mogą być przez niego zmieniane.

f.        Profil użytkownika może zostać usunięty na jego pisemne życzenie.

g.       Profil może zostać czasowo lub całkowicie zablokowany lub usunięty w przypadku stwierdzenia złamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku użytkownik nie ma prawa do rejestracji kolejnego profilu.

h.      Utworzenie profilu w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie przez użytkownika e-mailowych wiadomości reklamowych.

i.       Dane osobowe użytkowników, dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

4.       Prawa i obowiązki użytkownika

a.       Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części serwisu macroNEXT.com na własny niekomercyjny użytek oraz na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie danych pozyskanych z serwisu.

b.      Zabronione jest kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści serwisu, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części, bez pisemnej zgody MACRONEXT Sp. z o.o.

c.       Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu.

5.       Prawa i obowiązki Usługodawcy, wyłączenie odpowiedzialności

a.       Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.

b.      Korzystanie z serwisu odbywa się na koszt i ryzyko użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych.

c.       Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby serwis był pozbawiony wad, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, ale nie będzie odpowiadał za problemy wynikające z vis major.

d.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dla użytkowników wynikające z przerwy w dostępie do serwisu.

6.       Postanowienia końcowe

a.       Korzystając z funkcjonalności serwisu użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, niezależnie od postawień regulaminu, zasad współżycia społecznego, których naruszenie traktowane będzie jak naruszenie regulaminu.

b.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej jego zmiany na stronie głównej serwisu oraz w dziale „Co nowego?”.

c.       Po ukazaniu się na stronach serwisu informacji o zmianie regulaminu, użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zapoznać ze zmianami, gdyż zalogowanie się do serwisu po takim ogłoszeniu jest równoznaczne z akceptacją nowej treści.

d.      Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji regulaminu. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać złożone w formie e-maila przesłanego administratorowi (macroNEXT@macronext.pl) w ciągu 7 dni od daty zmiany regulaminu.  Jednocześnie użytkownik powinien powstrzymać się od logowania do serwisu.

e.      Odmowa akceptacji nowej wersji regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z serwisu.

f.        W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawie autorskim.

g.       Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.