10:15 | GMT: 08:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PGNIG

Data
Spółka
Wydarzenie
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PGNIG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PGNIG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PGNIG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PGNIG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową, zmian w statucie oraz przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
PGNIG
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,07 zł na akcję.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,07 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PGNIG
NWZA ws. zmiany statutu.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PGNIG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. oraz spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w liczbie odpowiadającej wartości wkładu niepieniężnego w postaci składników majątku związanych ze Stacjami tankowania CNG.
PGNIG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PGNIG
NWZA ws. sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14 oraz dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków Zarządu PGNiG S.A.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PGNIG
NWZA ws. zmiany statutu.
PGNIG
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę, wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D oraz wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGNIG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2016 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGNIG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PGNIG
NWZA ws. nabycia przez PGNiG S.A. od Exalo Drilling SA Hotelu "Orient" oraz wniesienia go w postaci aportu rzeczowego do spółki Geovita SA, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zmiany w składzie RN.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od spółki PGNiG Technologie S.A. akcji spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa "GAZOPROJEKT" S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz udzielenia zarządowi PGNiG SA upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
PGNIG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2015 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PGNIG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PGNIG
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce NYSAGAZ Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz określenia trybu i warunków sprzedaży tych udziałów, zmian w składzie RN.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PGNIG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2014, wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PGNIG
NWZA ws. obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości.
PGNIG
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na: obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice, na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze oraz na obniżenie cen wywoławczych dla nieruchomości położonych w Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Gorlicach.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
PGNIG
NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników BUD – GAZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. w likwidacji.
PGNIG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PGNiG S.A. poprzez przeniesienie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa na spółkę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
PGNIG
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze oraz na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w miejscowości Zamysłowo gmina Stęszew.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
PGNIG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
PGNIG
NWZA ws. zmiany statutu.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
PGNIG
NWZA ws. połączenia ze spółką PGNiG Energia S.A., wyrażenia zgody na zbycie akcji Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. i objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG TERMIKA S.A., użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników spółek Geofizyka Kraków S.A. oraz PNiG Jasło S.A.
PGNIG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PGNIG
NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A.
PGNIG
NWZA ws. udzielenia zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu oraz wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. akcji Spółki PGNiG Technologie S.A.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż pakietu akcji spółek: ZRUG Zabrze S.A. i GAZOMONTAŻ S.A. oraz objęcia akcji spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu.
PGNIG
NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego na wypłaty jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników spółki PGNiG Technologie S.A., zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie do 61 601 600 zwykłych imiennych akcji serii C spółki PGNiG TERMIKA S.A., przyznania nagrody rocznej dla Pana Michała Szubskiego za 2011 r. i in.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PGNIG
NWZA ws. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników ZRG Krosno Sp. z o.o. w Krośnie oraz byłych pracowników Centrali Spółki PGNiG S.A.
PGNIG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o., wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej spółki, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PGNIG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PGNIG
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
PGNIG
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN PGNiG S.A.
PGNIG
NWZA ws. m.in. przedłużenia terminu, na który został utworzony kapitał rezerwowy pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów Spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PGNIG
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PGNIG
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron Umowy Leasingu Operacyjnego zawartej pomiędzy PGNiG S.A. i OGP GAZ-SYSTEM S.A., użycia kapitału rezerwowego na jednorazowe wypłaty osłonowe dla byłych pracowników spółek Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce pod firmą PGNiG SPV 1 sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PGNIG
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. nowoutworzonych akcji spółki PGNiG ENERGIA S.A.
PGNIG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PGNIG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PGNIG
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
PGNIG
NWZA ws. zmiany praw do nieruchomości.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. i udziałów spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PGNIG
WZA
PGNIG
NWZA ws. określenia warunków i trybu sprzedaży udziału w spółce Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PGNIG
NWZA ws. określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki Autosan SA oraz użycia środków kapitału rezerwowego.
PGNIG
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów spółki PGNiG Technologie Sp. z o.o. i na zbycie udziałów konsolidowanych spółek.
PGNIG
NWZA ws. objęcia 100% akcji w spółce celowej ("SPV") z siedzibą w Szwecji.
PGNIG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek